Jdi na obsah Jdi na menu
 


Logopedická prevence

Hrátky s Povídálkem a Zvídálkem - hry s dětmi zaměřené na podporu přirozeného vývoje řeči, občas i společně s rodiči

Anotace projektu:

            Záměrem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů podněcovat u dětí řečové schopnosti a dovednosti adekvátně jejich věku a tím docílit zlepšení přirozeného vývoje řeči a rozvoje komunikace. Zkvalitnění a zefektivnění práce s dětmi bude dosaženo zakoupením odborných publikací a dovybavením pracoviště moderními pomůckami pro řečovou výchovu. Práce s dětmi bude prolínat každodenní výchovně - vzdělávacím procesem a bude naprosto přirozenou součástí celého výchovného programu v MŠ. Několik hodin bude vyčleněno pro skupinku dětí a jejich rodičů. Je nutné některým rodičům předvést, jak podporovat přirozený vývoj řeči, jak s dětmi pracovat a vést je ke zdokonalování výslovnosti. Všechny činnosti budou probíhat v souladu s RVP PV  a ŠVP a povedou k naplňování rámcových cílů a klíčových kompetencí.

Cíle projektu a jeho zdůvodnění, analýza potřeb:

- zkvalitnění práce logopedického asistenta (absolvent kurzu akreditovaného MŠMT v rámci DVPP) - zakoupení a využití odborných metodik a uplatnění nových didaktických prvků odpovídajících věku a individualitě dětí

- vytvoření projektu pro podporu přirozeného rozvoje komunikace

- podněcovaní řečové schopnosti a dovednosti v rámci logopedické prevence adekvátně věku dítěte, minimalizování vzniku poruch řeči

- používání moderních učebních aktivit formou dětské nezávazné hry (v souladu s RVP PV a ŠVP) s užitím zakoupených logopedických pomůcek

- provádění poradenské činnosti pro rodiče v rozsahu odpovídajícím pedagogických kompetencím předškolního pedagoga

- společná sezení s rodiči dětí s narušenou komunikační schopností – účast při činnostech spojených s logopedickou prevencí

- spolupráce se SPC a logopedy, které některé děti navštěvují, práce podle doporučeného materiálu

Stručný popis současného stavu problematiky, kterou projekt řeší:

-  nárůst dětí s vadnou výslovností, s opožděným vývojem řeči, s malou slovní zásobou….

- nedostatek financí k zakoupení moderních pomůcek, které vedou ke zlepšení a zpestření práce s dětmi

- neznalost rodičů týkajících se  činností, které vedou k přirozenému vývoji řeči a předcházení poruch řeči

Vymezení aktivit, které bude projekt realizovat:

- zakoupení moderních pomůcek pro řečovou výchovu ve škole

- samostudium logopedického asistenta ze zakoupené odborné literatury, využití poznatků v praxi

- tvorba a realizace celoročního projektu na podporu rozvoje řeči v souladu s RVP PV a ŠVP

- logopedická prevence prolínající se každodenní výchovně vzdělávací prací s využitím nových pomůcek podporujících zdravý rozvoj řeči

- individuální práce s dětmi, které navštěvují SPC a logopeda

- práce se skupinou dětí a jejich rodičů – hry a činnosti pro podporu přirozeného vývoje řeči

Podrobný časový harmonogram realizace projektu:

- propagace a prezentace projektu srpen – prosinec 2013 (průběžně)

- zakoupení odborné literatury a moderních logopedických pomůcek - srpen - září 2013

- tvorba školního projektu na podporu rozvoje řeči u dětí předškolního věku ( v souladu s ŠVP ) - srpen 2013

- zahájení projektu, pravidelných aktivit – září 2013

- realizace školního projektu na podporu rozvoje řeči u dětí předškolního věku - prolínání se každodenní výchovně - vzdělávací prací

- kroužek pro děti a jejich rodiče „Mámo, táto, pojď si se mnou hrát a povídat“  – za  – prosinec 2013

- vyhodnocení projektu – leden 2014

 

 

Materiální a personální zabezpečení projektu, včetně organizace a řízení projektu a mechanismů průběžné kontroly realizace projektu

K realizace projektu bude využit prostor MŠ se stávajícím vybavením. Dále tělocvičný sálek, školní zahrada. Předpokládá se dovybavení novým učebním materiálem a moderními pomůckami. Personální zabezpečení projektu – kvalifikovaný učitel MŠ, logopedický asistent - absolvent kurzu akreditovaného MŠMT v rámci DVPP. Kontroly budou prováděny průběžně ředitelem školy, řešitel projektu bude předkládat zprávy o průběhu logopedické prevence

Definice konkrétních a měřitelných výstupů, které budou výsledkem projektu

Logopedická prevence bude naprosto přirozenou součástí celého výchovného programu předškoláka, během níž budou prováděna:

- dechová, fonační a artikulační cvičení

- hry na procvičení hrubé a jemné motoriky, grafomotoriky

- hry na rozvoj a zpřesňování slovní zásoby

- rytmizační a pohybové hry

- hry na rozvoj zrakové a sluchové pozornosti

- dostatek básniček a písniček, rozhovorů

- dostatek námětových her

Očekávanými výstupy budou:

- koordinace ruky a oka, zvládání jemné motoriky

- správná výslovnost, tempo a intonace řeči

- pojmenování většiny toho, čím je dítě obklopeno

- samostatné vyjadřování ve větách, formulování otázek

- rozklad slov na slabiky

- vyprávění jednoduchého příběho, pohádky podle obrázku