Jdi na obsah Jdi na menu
 


Školní řád MŠ

 

Škola: ZŠ A MŠ LEDČICE

Školní řád mateřské školy

Č.j.: 179/11

Účinnost od: 20. 3. 2013

Spisový znak: ŘMŠ 4/11

Skartační znak: A 20

Změny: 22. 10. 2012, 20. 03. 2013

 

Organizace provozu mateřské školy

 

I.         Přijímací řízení

 

Do mateřské školy jsou přijímány děti na základě zápisu. Termín vyhlašuje ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem. O konání zápisu na příští školní rok budou rodiče včas vyrozuměni

(internetové stránky školy, Zpravodaj OÚ, nástěnka v MŠ). Pokud se nenaplní kapacita MŠ při zápise, mohou se děti přijímat následně do jejího naplnění i v průběhu roku.

 Do mateřské školy v Ledčicích se přijímají děti na celodenní docházku, zpravidla od 3 let  věku. Kromě dětí v posledním roce před zahájením povinné školní docházky jsou upřednostněny děti s trvalým pobytem v obci.

 

V případě, že bude počet žádostí o přijetí vyšší než počet volných míst, bude ředitel Základní školy a mateřské školy v Ledčicích rozhodovat dle těchto kritérií:

1. Přednost při přijetí mají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky bez ohledu na trvalý pobyt dítěte

2. Děti mladší  jsou do MŠ přijímány podle data narození – přednost  má dítě dříve narozené, které je přihlášeno k trvalému pobytu v obci Ledčice alespoň s jedním zákonným zástupce

 

 3.  Děti bez trvalého pobytu v Ledčicích. Přednost má starší dítě.

Dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti rodičů ředitelka mateřské školy. Přihlášku dítěte do MŠ si rodiče mohou vyzvednout v mateřské škole. Po ukončení zápisu obdrží rodiče rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ.

 

 Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Při zápisu do MŠ rodiče obdrží k vyplnění Evidenční list dítěte, informace o provozu mateřské školy a domluví si průběh adaptace a konkrétní nástupní termín dítěte do mateřské školy (adaptace je individuální).

 

Podrobnosti o organizaci mateřské školy

 

Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku.
Mateřská škola má jednu třídu s kapacitou 25 dětí. V této třídě jsou děti od tří do šesti let a děti s odloženou školní docházkou

Mateřská škola může organizovat zotavovací pobyty dětí ve zdravotně příznivém prostředí, školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy.
Informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány na nástěnce v uvítací hale MŠ a také na internetových stránkách
www.ledcickamaterinka.estranky.cz . Doporučujeme rodičům pravidelně sledovat nástěnky.II. Evidence dítěte

 

Při nástupu dítěte do MŠ předají rodiče třídní učitelce Evidenční list dítěte, ve kterém bude vyplněno: jméno a příjmení dítěte, místo narození, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu, dále jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresa pro doručování písemnost a telefonické spojení.

Také zde budou uvedeny osoby, které jsou zákonnými zástupci pověřeny k vyzvedávání dětí.

Zdravotní stav dítěte a potvrzení o pravidelném očkování doplní do Evidenčního listu dětský lékař, a to před nástupem dítěte do mateřské školy.

Rodiče nahlásí v mateřské škole každou změnu ve výše uvedených údajích (zejména místo trvalého pobytu a telefon).

Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

III. Platby v mateřské škole

 

Úplata za předškolní vzdělávání je daná pokynem ředitele školy.

 

Úplata za školní stravování se řídí pokynem ředitele školy k poskytování úplaty za školní stravování.

 

Všechny platby probíhají v hotovosti u paní Polmové v kanceláři vedle školní jídelny.

 

 

IV. Provoz mateřské školy

 

Provoz mateřské školy je od 6.30 do 16.30 hodin.

Děti obvykle přicházejí do mateřské školy do 8.00 hod., jinak po dohodě s třídní učitelkou podle aktuální potřeby rodičů.

Pokud se stane, že rodič není schopen vyzvednout dítě do konce provozní doby, je povinen toto oznámit ped. pracovníkovi na telefonní číslo 604 947 374.

 Rodiče omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 7.00 hod., a to telefonicky nebo osobně.  Na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne, osobně, telefonicky.

 Do mateřské školy mohou rodiče přivést pouze děti zdravé, které nemají žádné příznaky nemoci či infekce. Trvalý kašel, průjem, zvracení, zelená rýma - to jsou příznaky nemoci, i když dítě nemá teplotu. Děti nemocné se samy necítí dobře, běžný režim je pro ně zátěží a zároveň přenášejí infekci na další zdravé děti v kolektivu a i na učitelky.

Jeví-li při příchodu do MŠ dítě známky nemoci, nemusí být do MŠ přijato.


Žádáme o maximální ohleduplnost ke zdravým dětem i k personálu školy!

 

Výskyt každého infekčního onemocnění v rodině hlásí rodiče ihned ředitelce školy popř. učitelce (neštovice, žloutenka, mononukleóza aj.). Po vyléčení infekčního onemocnění přijímáme dítě zdravé, popř. s potvrzením od lékaře, které nám zaručí jeho plné      zdraví.

Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha) jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě.

Učitelky odpovídají za děti od doby, kdy dítě převezmou od rodičů nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je opět rodičům nebo zástupcům předají. Pokud se rodiče nechají zastupovat, sdělí tuto informaci písemně učitelkám v MŠ. Při odchodu z MŠ se rodiče nebo jimi pověření zástupci zavazují neprodleně obvyklým způsobem opustit areál MŠ a ZŠ.           

Všechny děti v mateřské škole jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích MŠ organizovaných. Za cenné předměty nezodpovídáme.

Informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány na nástěnkách v šatnách dětí. Doporučujeme rodičům pravidelně sledovat nástěnky.

Potřeby dětí: bačkory, ručník, pyžamo (každý týden), 2x ročně papírové kapesníky, kelímek na pitný režim

Konzultační hodiny: Běžné problémy se řeší při každodenním styku rodičů s učitelkou, významnější pomoc lze poskytovat po dohodě s učitelkou, popřípadě s ředitelkou školy v dohodnutém termínu. Na začátku školního roku se bude konat informativní třídní schůzka .

 

V. Zajištění bezpečnosti dětí

 

 Mateřská škola vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je pedagogický pracovní převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá zákonnému zástupci, nebo jím pověřené osobě.

Učitelky mají trvale přehled o dětech v prostorách MŠ, v jídelně, v tělocvičně, v ložnici i při pobytu venku, průběžně kontrolují jejich počet. Při pobytu v MŠ nenechávají děti bez dozoru ani v době jejich odpočinku. V krajním případě vyžádají zastoupení jiným odpovědným zaměstnancem.

Pouze při odchodu na WC (přes dlouhou chodbu, mimo MŠ) nelze z organizačních důvodů děti doprovázet a mít nad nimi dohled po celou dobu. Starší děti chodí na WC jednotlivě, mladší děti v doprovodu staršího kamaráda. Děti jsou neustále upozorňovány na pravidla bezpečnosti. Pokud je na chodbě provozní zaměstnanec, vypomůže.

Rodiče ani jiné osoby se nesmí bez předchozí domluvy s pracovníkem školy samostatně pohybovat v prostorách a areálu mateřské školy, kromě prostor určených k převlékání dětí.

Zákonní zástupci zodpovídají za to, že jejich děti nenosí do mateřské školy nebezpečné věci (ostré předměty, léky, zápalky…).

Z bezpečnostních důvodů se budova školy zamyká (elektronické zabezpečení dveří). Všechny osoby vstupující do budovy musí zazvonit a jsou povinny se představit a sdělit účel návštěvy. V době od 7.00 hod. do 8.00hod. zabezpečuje vchod do školy správní zaměstnanec.

 

 

VI. Přerušení nebo omezení provozu mateřské školy

 

Provoz mateřské školy lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci červenci nebo srpnu, popřípadě v obou měsících. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitel školy po projednání se zřizovatelem.

Informace o přerušení nebo omezení provozu zveřejní ředitel ZŠ a MŠ na přístupném místě nejméně dva měsíce předem.

Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než v předchozím odstavci. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání.

 Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitel mateřské školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

 

Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte.

Rozvoj jeho osobnosti probíhá ve spolupráci rodiny a předškolního zařízení.

 

Rodiče mají právo:

 

- na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života

- po dohodě s učitelkou být přítomni výchovným činnostem ve třídě

- konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou školy

- přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy

- projevit jakékoli připomínky k provozu MŠ, učitelce nebo ředitelce školy

- požádat o individuální úpravu pravidel stanovených ve školním řádu MŠ

 

Rodiče jsou povinni:

 

- zajisti, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy, při příchodu do MŠ bylo vhodně a čistě upravené

 - na vyzvání vedoucí uč. MŠ se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělání dítěte

- informovat MŠ o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních potížích dítěte nebo jiných závažných  skutečnostech, které mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte

 

Ředitel ZŠ A MŠ může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže

 

-          se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny

-          zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ

-          zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělání v MŠ nebo úplatu za školní stravování ( § 123) ve stanoveném termínu a nedohodne jiný termín náhrady

 

Dítě má právo:

 

- aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit)

- být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny)

- na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým se svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi kteří ho mají s rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku,...).

- být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí,...).

- být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem,...).

 

(vybráno z Úmluvy o právech dítěte)

 

Dítě má povinnost:

 

- dodržovat pokyny pedagogických pracovnic k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž jsou neustále seznamovány

- plnit pokyny pedagogických pracovníků školy popř. dalších zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem,

- nepoškozovat majetek školy a kamarádů

 

 Dojde-li k poškození majetku ze strany dítěte, způsobeného nerespektováním školních pravidel a zvyklostí, neuposlechnutím pedagogického pracovníka, způsobí-li škodu úmyslně nebo v afektu, nebo opakovaně, je zákonný zástupce povinen uvést věc do původního stavu, nebo zajistit její náhradu. 

 

 

MŠ se podílí na zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji dítěte, na osvojování základních pravidel chování, podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte, vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělání.

 

 

Tento školní řád nabývá účinnosti dne 20. 3. 2013 a ruší platnost šk. řádu vydaného dne 22. 10. 2012.

 

 

 

V Ledčicích dne 20. 3. 2013

 

Sestavila: Justová Milena, vedoucí uč. MŠ

 

Schválila: Mgr. Martina Sypecká

 

Četla: Jana Vraspírová